Konkurs Dzień Nauczyciela

Regulamin konkursu Dzień Nauczyciela 

 

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Advisor sp.z.o.o, sp.komandytowa, Świętego Wincentego 7 , 61-003 Poznań , NIP: 778-10-267
 2. Fundatorem nagród jest Organizator oraz partnerzy Organizatora.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szkolawchmurze/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa oraz przebieg konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 08.10.2020 do 13.10.2020 do godziny: 23:59
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 14.10.2020 za pośrednictwem FanPage organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

11. Konkurs polega na wykonaniu przedstawionego przez Organizatora na Stronie Konkursowej zadania, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu zamieszczonym pod postem konkursowym (kliknij tutaj) na stronie www.facebook.com/szkolawchmurze/

 

12. Jury konkursu wybierze zwycięskie prace, kierując się poniższymi kryteriami:

 • pomysłowość
 • oryginalność pracy
 • trafność wykonania zadania

Nagrody

13. Wyróżnione prace otrzymają jednakowe 3 zestawy nagród, na które składa się:

 • Zaproszenie na szkolenie Office 365 dla administratorów Office 365 w środowisku szkolnym
 • 1 część Matematyka bez reszty
 • Gra planszowa PixBlocks

15. Każdy uczestnik konkursu, składając pracę konkursową, oświadcza, że przysługują mu do niej osobiste prawa autorskie

16. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.

17. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrody Zwycięzcom.

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Następny post Poprzedni post