Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Klasy 1-3

specjalne potrzeby edukacyjnePakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii. Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie
z korzyścią dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale mogą być też stosowane na grupowych
lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych.

Zupełną nowością są pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami w klasie lub na zajęciach dodatkowych. Pomoce to gry służące m.in. do rozwijania:

• analizy i syntezy wzrokowej,
• analizy i syntezy słuchowej,
• pamięci i orientacji w przestrzeni,
• porównywania długości i wielkości,
• myślenia operacyjnego,
• umiejętności językowych,
• motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• koncentracji i umiejętności społecznych,
• grafomotoryki.

Pakiet zawiera:

• poradnik metodyczny,
• 279 ćwiczeń multimedialnych,
• 229 kart pracy do drukowania i kopiowania,
• grę Figu-miku - pomoc i urozmaicenie zajęć zarówno indywidualnych jak i grupowych z dziećmi od 5 do 11 lat.

Szczególnie przydaje się w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce. Gra rozwija analizę i syntezę wzrokową i słuchową, orientację przestrzenną (także w obrębie własnego ciała). Podczas gry uczniowie nabywają umiejętności: poszukiwania, planowania, odpowiedzialności, refleksyjnego spojrzenia na własną pracę. Gra pozwala usprawnić grafomotorykę i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową a dzięki zaangażowaniu w proces twórczy dzieci wzbogacają umiejętności społeczne, językowe, myślenie operacyjne, pamięć i koncentrację uwagi. Dzięki wielu możliwym wariantom każdy z graczy znajdzie coś, w czym jest dobry, a odniesione sukcesy pozwolą stać się bardziej pewnymi siebie. W dołączonej instrukcji zamieszczono kilkanaście przykładowych wariantów gry, ale kolorowe figury można wykorzystać także do stworzenia własnych wariacji – w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

Gra składa się z 72 kartonowych kolorowych elementów, 4 kart dla nauczyciela i 5 kart pracy dla uczniów oraz dwóch instrukcji obrazkowych.
• grę wielkoformatową Pajacyk (do zabawy na dywanie) - pomoc do zajęć grupowych z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat.
Szczególnie przydaje się w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce. Pajacyk pomaga w usprawnianiu motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, a nauka poprzez ruch i zabawę służy nie tylko kinestetykom. Grę można też stosować jako ćwiczenie śródlekcyjne. Rozładowuje emocje, nadaje się również jako wypełnienie wolnego czasu uczniów, którzy szybciej od innych skończyli wykonywanie zadań w ławkach. Podczas gry dzieci rozwijają analizę i syntezę wzrokową i słuchową, ćwiczą orientację przestrzenną (także w obrębie własnego ciała), nabywają też umiejętność planowania. Z kolei nauczanie i zabawy na konkretach pozwalają uczniom łatwiej przyswoić umiejętności matematyczne, polonistyczne i muzyczne. Do Pajacyka dołączono instrukcję, w której zawarto kilkanaście różnych pomysłów na to, jak tę wielkoformatową grę można wykorzystać w pracy z uczniami.

kontakt

 

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Klasy 4-8

specjalne potrzeby edukacyjneProgram multimedialny skierowany jest do nauczycieli oraz pedagogów-psychologów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnych z uczniami w wieku 10-15 lat. Pomaga przygotować się do zajęć z uczniami, a także
z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami
z zakresu dysleksji rozwojowej. Obejmuje zagadnienia z zakresu:

• Dysleksja,
• Dysgrafia,
• Dysortografia,
• Dyskalkulia.

Dzięki temu, że program „Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna.
Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały szkoleniowe i informacyjne
dla nauczycieli i rodziców w tym szkolenia online przeznaczone dla użytkowników programu.
Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych i matematycznych wśród uczniów:

• zaniedbanych społecznie
• z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
• z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
• Z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
• Z problemami emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.

Program obejmuje:

• ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
• zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
• bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu.

Zestaw zawiera blisko 500 ćwiczeń multimedialnych oraz 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

kontakt