Konkurs Genially

Regulamin konkursu Geniallny konkurs

genially konkurs

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Advisor sp.z.o.o, sp.komandytowa, Świętego Wincentego 7 , 61-003 Poznań , NIP: 778-10-267
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szkolawchmurze/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa oraz przebieg konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie Fanpage organizatora https://www.facebook.com/szkolawchmurze/.
 4. Konkurs trwa od 11.05.2020 do 25.05.2020 do godziny: 23:59
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1.06.2020 za pośrednictwem FanPage organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega na:
-  Stworzeniu escape roomu przy wykorzystaniu platformy Genially
-  Link do pracy konkursowej należy umieścić w poście konkursowym opublikowanym na fanpage organizatora dodając #doitgenially
-  Każdy uczestnik może umieścić jedną pracę konkursową

12. Pracownicy firmy Organizatora wraz z administracją grupy Discovering Genially - Polska wybiorą zwycięskie prace, kierując się poniższymi kryteriami:

 • Wykorzystanie treści edukacyjnych danego przedmiotu nauczania przy tworzeniu escape roomu na platformie Genially,
 • oryginalność pomysłu,
 • złożoność escape roomu,
 • poziom szczegółów technicznych escape roomu,
 • jakość treści edukacyjnych umieszczonych w zgłoszonej pracy

Nagrody

Nagrody w konkursie:

 • 1 miejsce – roczny dostęp do konta Edu Pro na platformie Genially
 • 2 miejsce – półroczny dostęp do konta Edu Pro na platformie Genially
 • 3 miejsce – trzymiesięczny dostęp do konta Edu Pro na platformie Genially

13. W konkursie wybranych zostanie 3 zwycięzców.

14. Pracownicy firmy Organizatora wraz z administracją grupy Discovering Genially - Polska wybiorą zwycięskie prace, kierując się poniższymi kryteriami:

 • Wykorzystanie treści edukacyjnych danego przedmiotu nauczania przy tworzeniu escape roomu na platformie Genially,
 • oryginalność pomysłu,
 • złożoność escape roomu,
 • poziom szczegółów technicznych escape roomu,
 • jakość treści edukacyjnych umieszczonych w zgłoszonej pracy

 

15. Każdy uczestnik konkursu, składając pracę konkursową, oświadcza, że przysługują mu do niej osobiste prawa autorskie

16. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

17. Nagrodę można odebrać po podaniu Organizatorowi adresu e-mail używanego na platformie Genially.

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Następny post Poprzedni post